Zobacz nasz kanał na YouTube

autor:
nazwa/adres bloga:
data utworzenia:
2010-12-20   blog czytało: 372318   wpisów: 65   komentarzy: 51
 
MULTI.mojdomdlaciebie.pl prezentuje historię specjalnego blogu, w którym pokazywaliśmy nowy sposób na budowanie w trybie inwestorstwa zastępczego. Staraliśmy się aby był to rzetelny opis przebiegu realizacji budowy domu "Alan z basenem", redagowany i prowadzony przez specjalistów firmy Multi Przyjemność Budowania. Zapraszamy do zapoznania się z historią tej budowy.
projekt:
 

LOGOWANIE

Login:
Hasło:
Statystyki mojdomdlaciebie.pl
Liczba blogów:
220
Liczba postów:
2006
Liczba komentarzy:
3067
Aktualnie zalogowanych:
0
 
 POPRZEDNIA
[1]   STRONA 2   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   ...   [13]
NASTĘPNA 
tytuł: Równe transze na budowie?
31.01.2011, 13:51
 
Jest kredyt! Ucieszyliśmy się, że na bazie naszych obliczeń bank podjął przychylną Inwestorowi decyzję, bez konieczności wprowadzania poprawek bądź uzupełnień. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że analityk bankowy narzucił jeden warunek: wypłaty kredytu muszą być w równych transzach oraz w równych terminach.

Musimy przyznać, że mimo bogatego doświadczenia ten warunek nas zaskoczył. Sytuacja o tyle wydawała się problematyczna, że każdy etap budowy jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem okresu trwania jak i kosztów. Inwestor oraz nasz zespól byli już gotowi do rozpoczęcia kolejnych prac. Nie mogliśmy pozwolić sobie na utratę cennego czasu. Niezwłocznie rozpoczęliśmy poszukiwania rozwiązania.

I udało się. Ponownie przeanalizowaliśmy sytuację, sprecyzowaliśmy wytyczne do podziału na równe części, a co najważniejsze spisaliśmy uwarunkowania i zagrożenia, jakie mogą nas spotkać w dalszym toku pracy, np. przy doborze materiałów oraz wykonawcy. Finalnie okazało się, że zapis o transzach nie stanie na przeszkodzie w wybudowaniu domu. Znaleźliśmy rozwiązanie, dzięki któremu wszystkie formalności związane z kredytowaniem inwestycji zostały pomyślnie zakończone.

Otrzymanie kredytu obostrzone jest wieloma warunkami. Już samo złożenie takiego wniosku, który za pierwszym razem zostałby przyjęty przez bank, bywa często nieosiągalne. Niejednokrotnie trzeba zmienić obliczenia, donieść kolejny dokument…Zniechęcenie pojawia się już na samym początku. Działając w pojedynkę, poszukiwanie optymalnego rozwiązania może okazać się problematyczne i w rezultacie opóźnić rozpoczęcie inwestycji. Zanim pomyślimy, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia, warto skonsultować się z fachowcem, który profesjonalnie zadba o pewny start naszej inwestycji.

 
 
tytuł: Przygotowujemy ciąg dalszy – umowa na pełne inwestorstwo zastępcze
02.02.2011, 10:31
 
Przeszliśmy zwycięsko przez pierwszy etap współpracy. Budżet, harmonogram, kredyt – wszystko już jest. Czas zająć się organizowaniem budowy. Inwestor chce powierzyć nam to zadanie. Z ogromną przyjemnością podejmujemy wyzwanie i przystępujemy do pracy. Zaczynamy od powtórzenia oczekiwań klienta i dopasowania zakresu naszych usług. Na tej bazie indywidualnie przygotowujemy umowę na pełne inwestorstwo zastępcze.

Atuty przygotowanej przez nas umowy

Umowa na stan surowy otwarty, z opcją rozszerzenia do stanu wykończonego

Nigdy nie staramy się namawiać Inwestora do podpisania umowy na prowadzenie całej budowy. Wychodzimy z założenia, że wspólna budowa domu ma być dla obu stron przyjemnością. Zaczynamy więc od określenia zasad współpracy, zakresów obowiązków oraz wynagrodzenia, biorąc na razie pod uwagę jedynie stan surowy otwarty. Aby jednak Inwestor był spokojny, że zawsze może zmienić zdanie i aby wiedział jakiego wynagrodzenia spodziewamy się za pracę, zapisujemy tę informację w umowie. Ustalenia wejdą w życie po podpisaniu aneksu - wystarczy jedno zdanie „kontynuujemy współpracę…” Inwestorzy bardzo cenią sobie takie rozwiązanie, bo pozwala im to poznać nasz styl pracy, poczuć komfort naszego „zastępstwa” i przekonać się czy chcą dalsze etapy inwestycji prowadzić samodzielnie czy dalej z nami


Wynagrodzenie dopiero po pracy


Transze naszego wynagrodzenia są przewidziane po wykonaniu konkretnych zadań. Inwestor nie musi płacić za coś co zamierzamy zrobić, ale za konkretne efekty - najpierw czynności przygotowawcze, wstępne i organizacyjne, np. wybór materiałów oraz technologii, wybór wykonawców, a później za zakończone etapy budowy. Staramy się równomiernie rozłożyć je zarówno kwotowo jak i w czasie – dla wygody obu stron.

Indywidualny zakres prac - nie stosujemy standardowych rozwiązań.

Wiemy doskonale, że dla każdego Inwestora dom oznacza zupełnie co innego. Jeśli nawet projekt jest identyczny, to jeden Inwestor dokonał w nim zmian, a drugi nie, jeden Inwestor wprowadza rozwiązania inne niż standardowe, a drugi nie przewiduje takich, jeden Inwestor ma działkę długą lecz wąską, a drugi ogromną i kwadratową… Cały czas pamiętamy, że budowa domu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, dlatego też Inwestor nie może być potraktowany standardowo i według schematu. Dla każdego tworzymy umowę, w której indywidualnie ustalamy zakres naszych prac, nasze obowiązki i wynagrodzenie.

Pełne zastępstwo za Inwestora, czyli komfort i bezpieczeństwo

Nasze podstawowe motto to „zastępstwo Inwestora we wszystkich czynnościach związanych z budowaniem domu”. Pod tym hasłem mieszczą się kontakty z Wykonawcą, zamawianie materiałów budowlanych, dokonywanie odbiorów. Naszym obowiązkiem jest również doradzanie, analizowanie, negocjowanie oraz podejmowanie wszelkich innych działań, tak aby Inwestor wybudował swój dom w zamierzonym budżecie oraz w planowanym terminie. Odpowiadamy również za bieżące informowanie Inwestora o przebiegu prac, kosztach, terminach, planowanych kolejnych działaniach. Dbamy przy tym o to, aby wszystko odbywało się zgodnie ze sztuka budowlaną, obowiązującymi przepisami, a co najważniejsze – oczekiwaniami klienta.


Inwestor ma tylko jeden obowiązek – dokonać wyboru spośród przedstawionych przez nas propozycji.


Podpisując z klientem, o którym piszemy na tym blogu, umowę na inwestorstwo zastępcze, naszym oczywistym obowiązkiem stało się zachowanie należytej staranności i najwyższej jakości pracy oraz dokonywanie wszelkich czynności dla zabezpieczenia praw i interesów Inwestora. Przy realizacji zadania polegającego na wybudowaniu domu zobowiązaliśmy się również działać tak, aby dotrzymać wszelkich terminów rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych wynikających z harmonogramu prac.

W umowie zapisaliśmy również szczegółowy zakres naszych obowiązków. Dla naszego Inwestora będziemy świadczyć usługi polegające na:
1.    bieżącym doradzaniu związanym z przedstawianiem możliwości osiągnięcia oszczędności kosztów (przedstawianie korzystnych wariantów materiałowych, technologicznych, oraz sposobu prowadzenia budowy)
2.    przygotowaniu wariantów rozwiązań technologicznych wraz z ich wyceną,
3.    opracowaniu ostatecznego tygodniowego harmonogramu prac oraz jego bieżącym modyfikowaniu w uzasadnionych przypadkach,
4.    negocjowaniu, analizowaniu i przedstawianiu warunków zakupowych na materiały budowlane ze wskazaniem miejsca zakupu,
5.    poleceniu i sprawdzeniu wykonawców, oraz  na weryfikacji warunków i terminów wykonania                      przez nich usługi, zgodnie z umową i harmonogramem prac,
6.    przygotowywaniu i weryfikowaniu propozycji umów,
7.    sporządzaniu dokumentacji budowy (zestawienie faktur, protokoły odbiorów)
8.    przedkładaniu okresowych, pisemnych raportów o stanie prac, realizacji harmonogramu i  budżetu,
9.    sprawdzeniu, poleceniu i wyznaczeniu po akceptacji Inwestora, kompetentnego i doświadczonego Inspektora Nadzoru, legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby zawodowej,
10.    zapewnieniu uczestnictwa Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy każdym częściowym odbiorze robót, jak i odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,
11.    zapewnieniu kontroli wykonania wszystkich wymaganych przepisami lub umową prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Zapisaliśmy również w umowie, że w pełni zastąpimy Inwestora w zakresie:
1.    kontroli procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;
2.    kontroli zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną i prawem budowlanym,
3.    sprawdzania jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
4.    sprawdzania i dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
5.    sprawdzania protokołów elementów robót i akceptowania ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
6.    zgłaszania zastrzeżeń do dokumentacji wprowadzonych przez wykonawców robót ,
7.    kontrolowania zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
8.    kwalifikowania zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych,
9.    wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów,
10.    żądania od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
11.    wstrzymywania robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
12.    uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacji wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy ,
13.    potwierdzania faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowania dokumentów do odbioru końcowego.

W ten oto sposób klient oddaje nam budowę swojego domu i od tej pory nie martwi się o fachową kontrolę, o wykonawcę, o materiały, o budżet, o terminy, o realizację zgodnie z projektem. To zadanie dla nas.
Pozwalamy jednak, a wręcz zachęcamy go do bieżącego monitorowania przebiegu budowy. I tu nie chodzi o wycieczki na plac budowy. Proponujemy inne komfortowe narzędzie - dostęp do panelu klienta. Tutaj wszyscy biorący udział w procesie powstawania domu zamieszczają pełną dokumentacje inwestycji - projekt, opracowania, analizy, kosztorysy, wyceny, umowy, dokumenty zakupowe, tabele rozliczeniowe, protokoły odbioru, notatki, pisma. Tutaj również klient znajdzie aktualny raport z budowy wraz ze zdjęciami, może obserwować postęp prac i całą sytuację. W tym miejscu gromadzona jest też wszelkiego rodzaju korespondencja mailowa, nie tylko z Inwestorem, ale także pomiędzy Doradcą, a pracownikiem hurtowni, czy też między Inspektorem, a Wykonawcą.

KOMENTARZE
Gość
02.02.2011, 13:00
Tytuł:  McGregor

Ja w kwestii formalnej... Czy ten "blog", to blog, czy reklama usług Grupy Multi?
Admin - (link usunięty, admin bloga)
02.02.2011, 13:56
Tytuł:  Reklama

Kolega słusznie zauważa.
Czy jest tu jakiś administrator/moderator? Czy ktoś panuje nad tym bałaganem.
Blog multi bezczelnie łamie kilka punktów regulaminu:
pkt 4.6
- nie zakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
- nie zakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www

Na porządnych blogach takie zachowania są niedopuszczalne.
03.02.2011, 12:21
Tytuł:  Specjalny blog Multi.

Witamy! W odpowiedzi na powyższe komentarze chcemy poinformować, że nasz partner Multi w swoim specjalnym blog opisuje rzeczywistą budowę Alana z basenem. W sposób rzetelny przekazuje informacje ze wszystkich etapów pracy czyli planowania, organizowania, nadzorowania i realizacji budowy. Z racji specyfiki swojej działalności oraz prowadzonej budowy w systemie inwestorstwa zastępczego, Multi prezentuje jak w inny sposób można podejść do budowania domu. Z założenia jest to blog specjalny, gdzie każdy wpis jest analizowany przez specjalistów. Zostało to dokładnie opisane w aktualności promującej blog: www.mojdomdlaciebie.pl/?a=news&id=114&slidStr= Mamy nadzieję, że wielu użytkowników planujących lub rozpoczynających swoje budowy będzie mogło skorzystać z zawartych w tym blogu informacji. Zapraszamy do czytania oraz komentowania!
03.02.2011, 21:59
Tytuł:  *

Wnioskuję, że zbieżność identyfikacji wizerunkowej "Domu dla ciebie - Galerii projektów" i "Multi" nie jest przypadkowa, więc czy nie można napisać od razu, że to po prostu jest "deal" i już? ;-)
Gość
03.02.2011, 23:34
Tytuł:  deal

Masz rację Mattis. Niepotrzebne robienie z czytelników idiotów i tajniaczenie sie
07.02.2011, 16:01
Tytuł:  Współpraca firm Dom Dla Ciebie oraz Multi przyjemność budowania

Dobrze Państwo wnioskują, że logo nie jest przypadkowe. Opis naszej współpracy zawarliśmy miedzy innymi już w pierwszym wpisie pt. Multi dla Ciebie, z dnia 14.01.2011. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Fragment przy logo Multi dla Ciebie dokładnie i wyraźnie mówi o współpracy tych dwóch firm.

Skoro to mamy już wyjaśnione, zapraszamy do komentowania meritum tego bloga, czyli naszego sposobu prowadzenia budowy.
Agata
11.03.2011, 07:48
Tytuł:  Blog czy reklama ?

Dla mnie sprawa czysta i klarowna. Na pierwszy rzut oka widać że wpisów dokonuje firma i to chyba nic złego, trzeba być ślepym żeby tego nie widzieć :)) Moim zdaniem ciekawy sposób na prowadzenie budowy. Ciekawe jak wam pójdzie do końca. Też chcę wybudować dom ale trochę mnie przeraża całe zamieszanie. Już na etapie projektu zaczynają się schody. Najbardziej wku.... mnie mąż który całą kasę chce wpakować w dziwadła energooszczędne, a ja chcę fajną łazienkę i miejsce do oglądania filmów. Chyba go wyślę na wakacje. Jak sobie radzicie z mężami?
P.S.
Gdybym wiedziała przed ślubem :)
tytuł: Ludzie na budowie – poznajmy się
03.02.2011, 14:38
 

Inspektor Nadzoru

Pierwszym krokiem doradcy po podpisaniu umowy na Inwestorstwo Zastępcze jest dobór Inspektora Nadzoru (o Inspektorze wspominaliśmy już wcześniej przy okazji analizowania projektu). Trafny dobór Inspektora jest niezmiernie ważny, ponieważ to on we współpracy z Doradcą będzie miał największy wpływ na realizację inwestycji i to on będzie kompleksowo odpowiadał za aspekt techniczny. Przy wyborze Inspektora Nadzoru do budowy domu „Alan z basenem” Doradca kierował się wieloma kryteriami, ale tym najważniejszym było doświadczenie zawodowe. Dodatkowym wymogiem była znajomość techniki basenowej. Wprowadzanie osoby nadzorującej w przebieg całej budowy bez tej wiedzy byłoby wysoce ryzykowne. Tym bardziej, że według standardów naszej pracy Inspektor Nadzoru bierze czynny udział we wszystkich działaniach przygotowawczych oraz etapach budowy. Powinien więc zaangażować się już w momencie poznawania projektu. Inspektor ma duży wpływ na dobór materiałów i technologii oraz na weryfikację i dobór wykonawcy. W trakcie trwania budowy jego funkcja polega głównie na kontrolowaniu czy dane etapy zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi, wskazówkami Inwestora oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, np. czy izolacja została dobrze wykonana, czy ściany są odpowiednio wzniesione, a nawet czy zachowany jest porządek na placu budowy. Inspektor Nadzoru zawsze jest przedstawiany Inwestorowi. My natomiast zawsze jesteśmy otwarci na ewentualne uwagi bądź sugestie Inwestora dotyczące wyboru tejże osoby. Tak też stało się tym razem.

Drugi plan budowy czyli Architekt, kosztorysant i pracownicy biurowi

Niewidoczni dla Inwestora, choć bardzo ważni, są również inni pracownicy, np. Architekt. Teoretycznie etap architektoniczny jest już zakończony, ale zdarza się, że w trakcie przygotowania budowy, a nawet w trakcie jej trwania konsultacja z Architektem jest niezbędna. Taka osoba, będąca członkiem zespołu Multi, zawsze pozostaje do dyspozycji i służy pomocą Doradcy. Przy tym projekcie porady nie były konieczne, ponieważ jak już wspominaliśmy, Inwestor jest jednocześnie Architektem i autorem projektu.
Podobne konsultacje Doradca na bieżąco może prowadzić z kosztorysantem, który tworzył wycenę inwestycji. Jest to o tyle istotne, że pomysły Inwestora (szczególnie te zwiększające zakres) muszą być szybko przełożone na pieniądze. Zazwyczaj ta informacja jest kluczowa do podjęcia decyzji, nierzadko o rezygnacji z jakiejś koncepcji. Warto też wspomnieć, że w ramach naszych usług dla Inwestora wykonuje się również wiele usług biurowych. Jest to chociażby zakres prac związany z umowami. Odpowiadamy za ochronę interesów Inwestora i dlatego zabiegamy, aby wszystkie umowy z wykonawcami były przez nas opiniowane. Sugerujemy zapisy gwarantujące bezpieczeństwo Inwestora oraz dające mu narzędzia możliwe do zastosowania w sytuacjach konfliktowych jak nie wywiązanie  się z ustaleń, nie dotrzymanie terminów lub jakości prac. Mamy możliwość kierowania niekorzystnych zapisów do zaopiniowania prawnikowi, wyjaśniamy z nim wątpliwości i proponujemy Inwestorowi najlepsze rozwiązanie. Odpowiadamy również za rozliczenie kosztów inwestycji. Gromadzimy wszystkie dokumenty zakupu materiałów i usług, zestawiamy je w specjalnie przygotowanych tabelach i porównujemy faktycznie poniesione koszty z prognozą, wskazujemy wygenerowane oszczędności, a w przypadku przekroczenia kosztów listujemy te czynniki, które miały na to wpływ. Dzięki temu Inwestor w każdym momencie trwania inwestycji wie w jakim stopniu wydatki mieszczą się w założonym budżecie, ma też informację o ewentualnym zagrożeniu przekroczenia ustalonych finansów. Naszym zadaniem jest również zadbanie o sprawny przepływ dokumentów, np. protokołów odbioru, notatek, raportów, zdjęć itp. Pracownicy biurowi wszystkie te dokumenty kompletują, skanują i wprowadzają do indywidualnego panelu klienta. Dzięki temu Inwestor ma możliwość przeglądnięcia całej dokumentacji w każdej chwili, bez potrzeby wychodzenia z domu. Wystarczy tylko zalogować się do panelu klienta i można śledzić budowę na podstawie cotygodniowych zdjęć oraz raportów (o panelu klienta opowiemy w kolejnych wpisach).

Nad całością czuwają nasi Doradcy

Całość działań organizuje, kontroluje i spaja Doradca budowlany. Jego rola polega na planowaniu, koordynowaniu, usprawnianiu pracy. To on jest ogniwem łączącym Inwestora z wszystkimi wyżej wymienionymi uczestnikami procesu budowlanego. Jest to niesamowite ułatwienie dla Inwestora. Może kontaktować się tylko z jedną osobą i wie, że otrzyma fachową odpowiedź zwrotną. Dzięki takiej organizacji budowa prowadzona jest w sposób spójny, a Inwestor nie musi radykalnie zmieniać swojego stylu życia i tracić wolnego czasu na wyprawy na plac budowy. Doradca jest na bieżąco z całym rynkiem, co znacznie ułatwia mu poszukiwanie Wykonawców, materiałów, itp. Wszystko po to, aby móc przedstawić optymalne pod względem jakości i ceny oferty Inwestorowi. Poprzez bieżące monitorowanie budowy oraz dzięki swojemu doświadczeniu, potrafi szybko zauważyć możliwe ryzyko i odpowiednio wcześnie temu zaradzić. Natychmiast interweniuje, gdy wymaga tego sytuacja.  
Doradca działa w imieniu Inwestora, na jego polecenie oraz z jego upoważnieniem.Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem na stronie:


www.grupamulti.pl


KOMENTARZE
Gość
10.02.2011, 11:03
Tytuł:  $

No, wygląda fajnie, bynajmniej z tego, co wywnioskowałam - nie jest to wszystko na mojej głowie, ale i tak ja sama podejmuję decyzje...zobaczymy. Czekam na fotki z budowy!
11.02.2011, 12:36
Tytuł:  Pełna obsługa

Witam,
Dokładnie w ten sposób to wygląda - my zajmujemy się budową i jesteśmy zaangażowani na takim poziomie, na jakim życzy sobie Inwestor - każda umowa jest przygotowywana indywidualnie, gdzie precyzowany jest zakres naszych obowiązków.
Zdjęcia z budowy już wkrótce - zapraszamy!
tytuł: Scenariusz budowy czyli lista protokołów
04.02.2011, 10:11
 
Czym jest lista protokołów?

Doradca po skompletowaniu zespołu współpracowników przystępuje do spisania planu działania. Bazując na swojej wiedzy, wspierając się doświadczeniem Inspektora Nadzoru oraz korzystając z dorobku firmy Multi przygotowuje tak zwaną listę protokołów. Jest to dokument, w którym wymienione są wszystkie ważne momenty w procesie budowlanym. Ułożone są w kolejności chronologicznej, z podziałem na etapy budowy. Każdy taki moment w praktyce oznacza podpisanie stosownego protokołu.
Zwracamy uwagę, że taka lista dla każdego inwestora przygotowywana jest indywidualnie. Nie można tutaj zastosować żadnych schematów czy wzorców, pomimo że wiele elementów jest powtarzalnych. Tak jak w naszej ocenie każdy dom jest inny, tak też inne muszą być ustalenia dotyczące poszczególnych czynności w procesie budowlanym. Dla przykładu: inny będzie zakres prac dla domu parterowego niż dla domu z piętrem, inny będzie zakres prac dla domu z basenem, a inny dla domu wraz z oddzielnym budynkiem gospodarczym.

Kto za co odpowiada?

Po przygotowaniu listy kluczowych momentów, ustalana jest kolejna kwestia – kto powinien zaakceptować wykonanie prac. Doradca oczywiście jako osoba koordynująca całą budowę, ocenia każdy z elementów wskazanych na liście protokołów. Trzeba jednak ustalić czynności, które muszą być bezwzględnie ocenione przez Inspektora Nadzoru. I w tym przypadku też indywidualnie, na potrzeby konkretnej inwestycji, Inspektor i Doradca wskazują te prace, których wykonanie musi być potwierdzone protokołem odbioru. Należą do nich miedzy innymi prace kończące etapy budowy oraz prace zanikające, czyli takie, które w dalszym toku budowy nie będą możliwe do ocenienia. Podpisanie protokołu odbioru jest jednocześnie bardzo istotnym punktem kontrolnym. Można bowiem wskazać usterki lub poczynić konieczne, dodatkowe ustalenia. Dlatego też poświęcamy sporo czasu, aby solidnie przygotować scenariusz działania czyli właśnie listę protokołów.

Ostatnie słowo może mieć Inwestor..

Kiedy mamy już zaplanowaną naszą pracę, pytamy Inwestora, w których momentach chciałby również brać udział. Zgodnie z założeniami naszej usługi inwestorstwa zastępczego, jesteśmy w stanie zastąpić Inwestora we wszystkich działaniach. Szanujemy jednak jego wolę uczestniczenia w odbiorach prac budowlanych. Często nawet podpowiadamy te momenty, które mogą być szczególnie interesujące dla Inwestora lub też takie, które faktycznie może sam ocenić, nawet bez specjalistycznej wiedzy budowlanej. Finalnie Doradca, Inspektor Nadzoru oraz Inwestor zostają wpisani w odpowiednie miejsca listy protokołów. Oznacza to, że tylko po ich akceptacji, poprzez złożenie podpisu, będzie można uznać, że dane prace zostały wykonane poprawnie.

 
 
tytuł: Lista zakupów czyli co, za ile i gdzie kupimy
07.02.2011, 15:50
 
Rozpoczynamy kolejny etap pracy. Tym razem nasze zadanie polega na optymalnym doborze materiałów budowlanych, zarówno pod względem jakości, jak i ceny

Jak to wygląda w praktyce..

Na tym etapie pracy z Inwestorem mamy już kosztorys (dla przypomnienia: powstał przy planie budżetu), którego integralną częścią jest zestawianie materiałów. Określa ono ilości oraz ceny materiałów założonych w projekcie. Prezentowane są one odrębnie dla każdego działu np.: roboty ziemne, fundamenty i izolacje, płyta zero, ściany parteru, strop, itd. Pamiętajmy jednak, że zestawienie to jest częścią kosztorysu, czyli wyliczenia powstały na bazie średnich cen z minionego kwartału. Stosujemy je więc jako wyjściowe opracowanie, które będziemy dostosowywać do oczekiwań Inwestora, wspólnych ustaleń i urealniać o wynegocjowane ceny u hurtowników i producentów.

Na początku skupiamy się na doborze materiałów. Doradzamy korzystne rozwiązania, proponujemy zamianę materiałów, sugerujemy zastosowanie materiałów dodatkowych, bardzo często wskazujemy też te, które można pominąć. W przypadku naszego Inwestora projekt w większości zawierał już zaproponowane przez niego artykuły, nie musieliśmy więc wiele zmieniać. Ale to wyjątkowa sytuacja, bo jak pamiętamy, Inwestor jest Architektem i jednocześnie autorem projektu. Ważną rolę w procesie doboru materiałów odgrywa Inspektor Nadzoru. Na bazie swojego doświadczenia uzupełnia on brakujące pozycje, aktualizuje ilości kosztorysowe (zwykle kosztorys zaniża ilości stali, betonu i piasku), usuwa pozycje, których się w ogóle nie używa (np. drewno opałowe, lepik na gorąco), zamienia pozycje przestarzałe na bardziej aktualne (np. folia pod mur zamiast papy na tekturze, styrodur zamiast twardego styropianu na izolacje ścianek fundamentowych).


Następny ruch należy do Doradcy


Z zestawienia opracowanego przez Inspektora Nadzoru, nasz Doradca tworzy listę pozycji ważących, czyli takich których łączna wartość stanowi 85-90% całości materiałów. Zaczyna się etap naszej pracy nad cenami. Przez lata nabraliśmy doświadczenia w dziedzinie negocjacji. Możemy zapewnić, że dla hurtowni nasze oferty są atrakcyjne, ponieważ reprezentując interesy wielu Inwestorów staliśmy się stałym klientem. Mamy w związku z tym możliwość uzyskania dodatkowych korzystnych warunków handlowych. Wiemy również jak sformułować zapytania cenowe, aby uniknąć niespodzianek (np. zawsze pytamy o wyceny „loco budowa”, czyli z kosztami transportu i rozładunku.) Część materiałów kupujemy bezpośrednio u producentów: beton, drewno, stal. Zostaje tzw. drobnica (typu gwoździe, drut wiązałkowy, gaz propan, itp.), nad którymi się nie skupiamy. Tym obszarem staramy się docelowo obciążyć  wybranego Wykonawcę. Zwrotnie, odesłane oferty dostawców doradca zestawia w tabeli, analizuje i wybiera te najtańsze. Potem zawęża listę hurtowni, negocjuje, a na końcu podejmuje jeszcze jeden ważny krok -  zwraca się do przedstawicieli producentów wybranych materiałów o dodatkowy rabat dla wskazanej hurtowni. Ten rabat w całości przenoszony jest na obniżenie ceny dla Inwestora. Zanim powstanie ostateczna „lista zakupów”, Doradca wraz z Inspektorem Nadzoru analizują jeszcze raz wszystkie pozycje. Finalnie powstaje ostateczna tabela, zawierająca listę dedykowanych materiałów z określeniem ich ilości, ceny zakupu wraz z dostawą oraz wskazaniem dostawców.

To jednak nie koniec pracy z zestawieniem materiałów. Wrócimy do niej jeszcze, gdy tylko dokonamy wyboru Wykonawcy.

 
 
 POPRZEDNIA
[1]   STRONA 2   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   ...   [13]
NASTĘPNA 
Załóż bloga | Zaloguj się | Strona główna | BLOGI | Projekty domów | Pomoc | Regulamin | Polityka cookies | Kontakt
Sprzedaż projektów domów - Dom Dla Ciebie
Copyrights 2008-2009 © Archeco Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
X

Serwis multi.mojdomdlaciebie.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez multi.mojdomdlaciebie.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ